autor. Przyrodnik, zoolog, badacz behawioru dużych zwierząt drapieżnych, ekolog związany również z rzekami i ich ochroną. Na co dzień pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w wolnych chwilach podróżnik, wodniak, miłośnik dzikiej Wisły i natury. “Napędzany Wisłą”.

Szanowni koledzy i osoby zainteresowane, w poniższym tekście znajdziecie opis procesu rejestracji łodzi, w tym przypadku mojej, w systemie teleinformatycznym REJA24.

Na początek kilka informacji o obecnie obowiązujących przepisach. Zasady określające jakie jednostki wymagają rejestracji w Polsce, zawarte są w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Oczywiście ustawa ta posiada wiele późniejszych zmian i nie będę tutaj opisywał, co się zmieniło i w którym roku, piszę jak wygląda stan rzeczy obecnie. Jakkolwiek rejestry jednostek pływających i sposób rejestracji również się zmieniły, o czym za chwilę, to właśnie te przepisy mówią nam, gdzie jest granica między jednostką podlegającą rejestracji, a taką którą możemy sobie pływać bez tego obowiązku. A zatem rejestracji podlegają:

  1. jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter  wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego – to o nas) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW czyli 20,4 KM (jak na pokrywie silnika mamy 20 to już podlegamy rejestracji),
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    – o ile nie posiada innej niż polska przynależności (jest to istotne dla tych, którzy chcieliby używać łodzi poza Polską, na przykład na festiwalu Loary lub planują podróż Łabą, czy holenderskimi kanałami – wtedy łódź, bez względu na długość i moc silnika powinna być zarejestrowana).

Przepisy zawarte w tej ustawie mówią również o tym, które jednostki nie wymagają rejestracji, a są to:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Należy przy tym pamiętać, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Ponieważ pomiędzy określeniem długości i mocy silnika łodzi podlegającej rejestracji występuje słowo „lub”, oznacza to że jednostka musi spełniać jeden z tych warunków. Innymi słowy, jeżeli długość przekracza 7,5 metra, a silnik mamy 15 KM, to rejestrujemy, z kolei jeśli mamy 6 metrową pychówkę, a silnik przekracza 20KM, to również powinniśmy zarejestrować.

W roku 2020 pojawiło się szereg rozporządzeń dotyczących sposobu rejestracji jednostek pływających, i tak – rozporządzenie z dnia 17 kwietnia w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763), rozporządzenie z dnia 17 lutego w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248), rozporządzenie z dnia 15 stycznia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 157).

W wyniku powyższych rozporządzeń określono sposób w jaki przebiega rejestracja jednostki pływającej, jeśli takowa podlega temu obowiązkowi. Otóż rejestracja przebiega na wniosek posiadacza jednostki, który można złożyć osobiście w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, w Polskim Związku Żeglarskim, w odpowiednim Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (tam gdzie miasto jest na prawach powiatu) lub w postaci elektronicznej: https://interesant.reja24.gov.pl

Powyższe rozporządzania określają także, co zrobić jeśli mamy już jednostkę zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym, za pomocą poprzedniego systemu, o tym na koniec.

Ogólnie w Polsce jest 380 punktów, w których można złożyć wniosek, jednak ważny jest tak naprawdę odbiór dokumentu. Mianowicie dokument rejestracyjny, jeśli taki otrzymamy, trzeba odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, czyli najlepiej jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Jeśli składamy wniosek elektronicznie to określamy, w którym urzędzie mam być procedowany i tym samym, gdzie odbierzemy kartę rejestracyjną.

Z moich doświadczeń najwygodniejsze jest złożenie wniosku samemu przez portal rządowy REJA24, dlaczego? Odpowiedź jest prosta, jeśli pójdziemy do naszego Starostwa to urzędnik odpowiedzialny za rejestrację jednostek wydrukuje nam formularze z tej właśnie strony internetowej. Wypełnimy je w obecności uprzejmej Pani (w moim przypadku była bardzo pomocna) lub w domu, następnie urzędnik będzie musiał wklepać nasze dane do systemu i będzie to podwójna praca i niepotrzebna produkcja papieru. Dodatkowo, po wklepaniu formularz jest przesyłany do siedziby Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, który prowadzi rejestr, a po sprawdzeniu procedowany w Starostwie. Najprościej, rejestrujemy się na profilu Reja24, w tym celu musimy potwierdzić naszą tożsamość za pomocą podpisu zaufanego (tak samo jak składamy pit) lub e-dowodu. Rejestracja daje duże możliwości, mamy dostęp do szeregu usług, również rejestru jednostek.

Po zarejestrowaniu, otwiera się nasze konto, na którym możemy pracować. Jeśli nie zakończymy przygotowania wniosku, potrzebujemy przygotować dokumenty itd., to zawsze możemy zachować naszą pracę i wrócić do niej nazajutrz, czy za tydzień. Klikamy rejestracje nowej jednostki i mamy cztery sekcje do wypełnienia. Zaczynamy od WNIOSKUJĄCEGO, wszystko jest tutaj dosyć jasne, zwracam uwagę na właściwy wybór organu rejestrującego (jak najbliżej nas), możemy być tam wezwani w celu wyjaśnienia szczegółów i złożenia podpisów. Należy również zaznaczyć pole „osoba fizyczna”, formularz dla pozostałych wnioskodawców ma dodatkowe pola. Następnie przechodzimy do największego wyzwania DANE JEDNOSTKI. Poniżej pokazuję jak ja wypełniłem te pola, biorąc pod uwagę rejestrację nowej łodzi, która nie istniała w żadnych wcześniejszych rejestrach:

Jak widać zaznaczyłem również cel rekreacyjny oraz amatorski połów ryb, to na wypadek gdybym kiedy miał łowić z niej ryby. Oczywiście są inne opcje, które rozwijają się przy każdym okienku po kliknięciu. Następnie identyfikacja jednostki wyglądała u mnie tak:

Zauważcie, oświadczacie że podajecie prawdę o roku budowy itd., podobnie w wielu innych miejscach, z braku dokumentu wystarczają oświadczenia. Wymiary jednostki są oczywiste, po prostu należy je wpisać. Część dotycząca kategorii projektowej powinna wyglądać, jak poniżej:

Oczywiście jeśli mamy dokumenty wydane przez odpowiedni podmiot, określające dzielność naszej jednostki, czy liczbę osób dopuszczalna na pokładzie to należy to wpisać i załączyć odpowiednie dokumenty. Ja uznałem, że nie jest mi to potrzebne, a jak będzie to się dorobi, można to zmienić w systemie w każdej chwili. Ponieważ nie ma kategorii projektowej, to dane takie nie są wymagane i tym samym nie mogą być wymagane np. przez Policje Wodną.

Jeżeli chcemy wprowadzić maksymalną liczbę osób na pokładzie to dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

a) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana,

b) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;

c) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

– instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

– techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo

– podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

Pominąłem tutaj przepisy dotyczące jachtów morskich.

Jeśli chodzi o napęd:

W moim przypadku posiadałem kartę gwarancyjną silnika i tam są wypisane kW, ale można tez wysłać zdjęcie tablicy znamionowej razem z numerem silnika jak dowód. Oczywiście można po prostu oświadczyć że podaje się prawdę i tyle. Chociaż jeśli chcemy ubezpieczyć jednostkę to lepiej jest powiązać silnik z Łodzia w sposób formalny. Numer silnika trzeba wpisać.

Sekcja ZAŁĄCZNIKI wyglądała u mnie tak:

Nie ma możliwości dokonać opłaty online więc musimy pofatygować się do urzędu lub dokonać przelewu na konto organu rejestrującego. Moje zaświadczenia miały formę skanów i zawierały oświadczenie pisemne o własności, budowie i numerze silnika związanym z łodzią ( na papierze A4 napisałem „Oświadczam, że łódź pychowa Korab została zbudowana …… , ma silnik… i podpis), skan dowodu osobistego, który i tak będziemy musieli okazać przy odbiorze karty rejestracyjnej, skan karty gwarancyjnej silnika i potwierdzenie przelewu opłaty administracyjnej wysokości 80 zł.

Sekcja OŚWIADCZENIA I PODPISY jest oczywista. Po wysłaniu wniosku, dosłownie w ciągu godziny miałem telefon ze Starostwa potwierdzający, że wniosek wpłynął i jest konieczność doprecyzowania portu macierzystego. Czyli system działa dobrze i Starostwo od razu otrzymało informację o procedowaniu wniosku z terenu. Po 3 tygodniach zostałem wezwany do Starostwa, gdzie po potwierdzeniu tożsamości otrzymałem taką plastikową kartę z danymi Koraba, jego numerem rejestracyjnym i numerem identyfikacyjnym jednostki. O takie coś, przykład ze strony REJA24:

Co do łodzi, które już znajdują się w innych rejestrach, to termin utraty ważności poprzednich dokumentów kształtuje się jak poniżej:

Ważność dokumentów rejestracyjnych wydanych przed datą wejścia w życie przepisów URJ została czasowo utrzymana na odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy (zob. w tabeli poniżej).

A zatem po upływie odpowiedniego czasu należy, podobnie jak w przypadku nowych łodzi zarejestrować się w systemie REJA24, wybierając odpowiednie opcje w czasie procesu. Dodam jeszcze, że zgodnie z informacja ze Starostwa, numer pozostaje przypisany do jednostki tak jak rejestracja do auta. Jest podstawa sprzedaży, ubezpieczenia i obrotu jednostkami poza granicami kraju.

Mam nadzieję że pomogłem, jeśli będziecie mieli wątpliwości to dzwońcie śmiało, numer ogólnie dostępny 692 001 744 

Przemysław Wasiak